Vide

Konsorcija darbībās uzsvars likts uz bioekonomikas koncepciju, lai pārietu uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un “labklājības lauksaimniecību”. Izmantojot potenciālos agrorūpniecības resursus un pievienotās vērtības produktu ražošanas metodes, projekta mērķis bija nemainīt vides līdzsvaru, vienlaikus saglabājot sociālo taisnīgumu un iekļautību, palīdzot uzlabot lauksaimnieku dzīves kvalitāti, kā arī veicinot lauku apvidu un sabiedrības labklājību kopumā.

SWEDA veicināja inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas, kuru mērķis bija veicināt labklājību lauku apvidos, pievēršoties kvantitatīviem risinājumiem attiecībā uz vides, ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem, saglabājot agrobioloģisko daudzveidību un koncentrējoties uz lauksaimniecības nozares spēju radīt labklājību, ražojot papildu preces un galu galā arī pakalpojumus. Šī pieeja attiecas uz jaunu un iekļaujošu vīziju par agrorūpniecības nozares ilgtspēju.

SWEDA mērķis bija apvienot primārā sektora darbu ar vairākām citām funkcijām, kas ietekmē ražošanas kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un lauku cilvēku aspektu saglabāšanu, samazinot attālumu starp pētniecību, inovācijām un tehniskajām zināšanām.
Ilgtspējīga agrorūpniecība balstās uz trim galvenajiem mērķiem: vides un cilvēku veselība, ekonomiskā rentabilitāte un sociālais taisnīgums. Pamatojoties uz šo definīciju, bija jāsaprot, kā izveidot optimālu ceļvedi attiecībā uz virkni iespējamo prakšu, principu, koncepciju un politiku, lai sasniegtu šos mērķus, izmantojot kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtēšanas instrumentus, kas tika veicināti SWEDA īstenošanas laikā.

Galvenais ES uzsvērtais aspekts ir lauksaimniecības daudzfunkcionalitāte, kas izpaužas trīs savstarpēji saistītās dimensijās:

  • Ekonomika (kā ražošanas sistēmas dažādošana);
  • Vide (kā ekosistēmas un lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un lauku ainavas uzlabošana);
  • Sociālais faktors (vietējo tradīciju aizsardzība un saglabāšana, izmantojot maršrutus, atpūtas un izglītojošas aktivitātes).