Dzīvnieks

Vēl viens no SWEDA jautājumiem bija dzīvnieku labturība, pilnībā ievērojot 14. pasākumu par dzīvnieku labturību un atbalstu lauksaimniekiem, kuri īsteno pasākumus lauksaimniecības dzīvnieku stāvokļa uzlabošanai, papildus obligātajām minimālajām prasībām, kas noteiktas savstarpējās atbilstības regulā (ES Regula Nr. 1306/2013).

(ES) Regula (ES) Nr. 1306/2013, atbalstot lauku attīstību ar ELFLA starpniecību, sekmē Regulas (ES) Nr. 33 sasniegt 3. prioritātes mērķus – veicināt pārtikas aprites organizāciju, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecības nozarē.

Tendence intensificēt un industrializēt lauksaimniecību un lopkopību ierobežotās teritorijās faktiski rada jaunas vides problēmas. Eiropas līmenī radušies apsvērumi par aizsardzību liecina, ka ilgtspējība un labturība lauksaimniecības nozarē ir faktori, kas arvien vairāk būs jāņem vērā, veidojot un pārvaldot ražošanas sistēmu.

Projekts tika iekļauts šajā kontekstā ar mērķi veicināt lauksaimniecības darbību dažādošanas intervences, kas saglabā lauku apvidu labklājību no ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa, kā atsauci izmantojot ilgtspējīgas lauku attīstības un daudzfunkcionalitātes principus, ņemot vērā OSS, aprites ekonomiku un bioekonomiku, kas tiek piemērota lauksaimniecības nozarei.