Dzīvnieks

Dzīvnieku labturība ir vēl viens ILULD jautājums, pilnībā ievērojot 14. Pasākumu par dzīvnieku labturību un atbalstu lauksaimniekiem, īstenojot pasākumus lauksaimniecības dzīvnieku stāvokļa uzlabošanai, papildus obligātajām minimuma prasībām, kas noteiktas savstarpējās atbilstības ((ES) Reg. N. 1306/2013).

(ES) Reg. N. 1306/2013, atbalstot ELFLA lauku attīstību, veicina 33. panta 3. prioritātes mērķu sasniegšanu – veicināt pārtikas ķēdes organizāciju, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecības nozarē.

Tendence, kas vērsta uz lauksaimniecības un lopkopības intensifikāciju un industrializāciju ierobežotās zonās, faktiski rada jaunas vides problēmas. Apsvērumi, kas radušies Eiropas līmenī attiecībā uz aizsardzību, izceļ to, kā ilgtspējība un labklājība lauksaimniecības nozarē ir faktori, kas arvien vairāk būs jāņem vērā, izstrādājot un pārvaldot ražošanas sistēmu.

Šī konteksta ietvaros projektā ir iekļauts mērķis veicināt lauksaimniecības darbību dažādošanas pasākumus, kas saglabātu lauku teritoriju labklājību no ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa, kā atsauci izmantojot ilgtspējīgas lauku attīstības un daudz-funkcionalitātes principus, iekļaujot tos OSS, aprites cikla ekonomikā un bio-ekonomikā, ko piemēro lauksaimniecības nozarei.

Modulis

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams

Modulis

Drīz tas būs pieejams