Par

SWEDA – “Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai” bija Erasmus+ KA2 projekts, kas bija vērsts uz jaukta un starpdisciplināra ES kursa par sociālo, dzīvnieku un vides labklājību lauku apvidos izstrādi un testēšanu, lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības darbību dažādošanu.

Projekts, kurā piedalījās 4 partneri no Itālijas, Latvijas un Vācijas, radās no konsorcija nepieciešamības sniegt ieguldījumu, lai novērstu trūkumus un neatbilstības, kas konstatētas apmācāmo prasmju jomā, kā arī starpdisciplināru mācību programmu trūkumu par resursu ilgtspējīgu izmantošanu lauku apvidos un uzņēmējdarbības iniciatīvām.

Projekti bija vērsti uz dažādām mērķgrupām:

  • Maģistrantūras studenti, kā arī universitātes absolventi. Studenti, kas iestājušies maģistrantūras studiju programmās lauksaimniecības un veterinārijas universitātēs, jaunie visu grādu absolventi un agronomi;
  • Valsts un privātās struktūras un NVO, kas darbojas lauku ilgtspējīgas attīstības jomā;
  • Lauksaimniecībā un lauku attīstībā ieinteresētās personas;
  • Plašākas vietējās kopienas.

università degli studi di perugia
- Itālija -

Perudžas Universitāte ir viena no visvairāk akreditētajām Itālijas universitātēm, un tā ieņem absolūtu prestižu Eiropas kontekstā.

Divas pētniecības vienības no Lauksaimniecības, Pārtikas un Vides Zinātņu departamenta.

egina srl
- Itālija-

Aģentūra, kuru Umbrijas reģions akreditējis apmācībai un prasmju sertifikācijai, tagad ir viena no galvenajām ieinteresētajām pusēm vietējo, valsts un Eiropas iniciatīvu plānošanas un īstenošanas jomā, paļaujoties uz daudzu ekspertu sadarbību tādās jomās kā izglītība, sociālā, kultūra, digitālā transformācija.

petrarca - europ. akademie fur landschaftskultur deutschand e.v.,
- Vācija -

PETRARCA (Eiropas Ainavu Kultūras akadēmija) ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Vitzenhauzenē. Šī NVO nodarbojas ar ilgtspējīgu Eiropas kultūras ainavu attīstību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai, un zemes izmantošanai. 2004.gadā PETRARCA bija viens no iniciatoriem pirmajai Eiropas konferencei lauksaimniecību veselībai, kas notika Nīderlandē.

 

rigas tehniska universitate (rtu)
- Latvija -

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (RTU VASSI) ir vienīgā institūcija valstī, kas nodrošina integrētas studijas vides inženierijas un bio-ekonomikas jomā. RTU VASSI darbības galvenokārt orientētas uz vides tehnoloģijām, aprites bio-ekonomiku, izturētspēju, atkritumu rašanās novēršanu un reģenerāciju, ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu, reģionālo plānošanu, ilgtspējību, enerģijas ieguvi un energoefektivitāti.